Page 9 - Märka last ajakiri - sügis 2021
P. 9

  selle kohalikku mõju. Kaheaastase efektiivsusuuringu tulemused (2015- 2016, OÜ Psience) Eesti lasteaedades ja koolides näitasid, et kiusamis- probleem kahaneb metoodika järjepideva rakendamise tulemusel nii õpetajate, lastevanemate kui õpilaste vaatenurgast. Eriti avaldub see verbaalse kiusamise ja kaaslaste ignoreerimise vähenemises.
2021. aasta seisuga on „Kiusamisest vabaks!” metoodika kasutamisõi- gus väljastatud kokku enam kui 700 õppeasutusele: 494 lasteaiale Ees- tis ning ühele Eesti lasteaiale Soomes, 68 sõimerühmale/lastehoiule ja 162 koolile. Osas neist kasutatakse programmi rühma- või klassipõhi- selt, osas terviklikult.
Programmi ajaloo, läbiviidud metoodika uuringuraportite ja teadusar- tiklitega saab tutvuda ka veebis: www.kiusamisestvabaks.ee
Märka last / sügis 2021
9


   7   8   9   10   11