Page 7 - Märka last ajakiri - sügis 2021
P. 7

 Programmi seisukohast on haridusasutuse roll kaaslasi toetava ja tun- nustava õhkkonna kujundamine. Selle abil luuakse lastegruppides kiusamist ennetav käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse sallivalt ja austavalt, kus hoolitakse ning vajadusel ollakse
julged sekkuma ja kaaslast kaitsma.
Väärtuste juurutamine toimub programmi „Kiusami- sest vabaks!“ kaudu maast madalast ja läbi mänguliste tegevuste. Nii kogevad lapsed ise väärtuste olemust ja omandavad oskuse kõigi jaoks turvalises kesk- konnas neid oma käitumises ning valikutes ka üles
näidata.
Programmitegevustel osaleb alati Sõber Karu, kelle ülesandeks on meelde tuletada hea kaas- lase mõistet, lohutada ja vajadusel olla laste hääletoru. Lastekoosolekutel - nn karukoosole- kutel - on Sõber Karu abil kergem rääkida oma tunnetest ja kogemustest, arutada või mängida läbi võimalikke elulisi situatsioone. Sõber Karu aitab kaasa grupisiseste kokkulepete sõlmimisele selle kohta, kuidas käituda ühes või teises olukor-
ras.
„Kiusamisest vabaks!“ metoodikat kasutavad hari- dusvaldkonna spetsialistid keskenduvad lastegrupile kui tervikule. Koosolemiserõõm ja kõigile lastele tagatud ühtekuuluvustunne on programmi väärtuste juurutamise
võtmesõnadeks.
Lisaks Lastekaitse Liidu programmile „Kiusamisest vabaks!“ töötavad koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga kiusamisva- ba haridustee nimel Tartu Ülikooli eetikakeskus, SA Kiusamisvaba Kool, MTÜ Noorteühing TORE, MTÜ Vaikuseminutid, Tervise Arengu Instituut, Eesti Õpilasesinduste Liit ja MTÜ Peaasjad. Igal koolil ja lasteaial on
võimalik rakendada sobivaimat kiusamisvastast lähenemist.
Märka last / sügis 2021
7   5   6   7   8   9