Page 6 - Märka last ajakiri - sügis 2021
P. 6

 6
Märka last / sügis 2021
„Kiusamisest vabaks!“ metoodika õpetab, et väärkohtlemist märganud lapsed ei tohiks jääda passiivseteks pealvaata- jateks. Neil tuleks toimuvast esimesel võimalusel tea-
tada täiskasvanuile või sekkuma ohutu olukorra
puhul ise, öeldes: „Lõpeta!“, „Jäta rahule!“ või kasutada „Kiusamisest vabaks!“ stoppmärki.
Sekkuda on kergem ja tõhusam, kui seda teha koos teiste rühma- või klassikaas- lastega, nt viia ohver kiusamise olukor- rast eemale, kutsudes teda mängima vms.
Kuigi lastele õpetatakse konkreetseid käitumismudeleid, mida kiusamis- juhtumite puhul kasutada, pole
need piisavad, kui ei toetuta sees- mistele veendumustele. Nii pro- grammi „Kiusamisest vabaks!“ kui
ka riiklike õppekavade fookuses on kiusamise ennetamise vundamen-
diks eeskätt väärtuskasvatus. Oluline ongi just ennetamine, sest sekkumis- võimalustest saab küll olla teadlik, kuid päriselt kasutatakse neid siiski ainult siis, kui ei minda vastuollu oma seesmiste väärtushinnangutega.
Laste väärtuskasvatus püsib kolmel vaalal:
haridusasutus, kodu ja ühiskond. Ühise tegut-
semise nimel on nii koolidel kui koolieelsetel laste-
asutustel omad spetsiifilised jooned, mille teostamisele „Kiusamisest vabaks!“ metoodika kasutus kaasa aitab. See
ei ole haridusasutuste jaoks mitte lisatöö, vaid tööriist õppekava täitmiseks.
   4   5   6   7   8