Page 34 - Märka last ajakiri - sügis 2021
P. 34

 Koolirahu väljakuulutamine Ireen Kangro
Lastekaitse Liidu projektijuht
Iga kooliaasta algul, 1. septembril, kuulutatakse Eestimaa koolides välja koolirahu.
Nii on seda tehtud juba alates aastast 1999 eesmär- giga märgata ja toetada kõiki, kes oma kooliteed käies vajavad turvalist koolikeskkonda, lihtsat ja segamatut koolirõõmu. Et ühessegi päeva ei eksiks kiusu ja vägivalda ning kooliseinte vahel valitseksid sallimine, ükstei-
sest hoolimine, austus ja toetav meeleolu.
Koolirahu lepingu sõlmimine tähendab kooliperedele meeldetuletust, et kogu õppeaasta vältel ollakse nii füüsiliselt, vaimselt kui sotsiaalselt turvatud. Koolirõõmu peavad tundma nii õpilased kui pedagoogid ja lapsevanemad ning see toimib ka väljaspool koolimaja - nn laiendatud koolipere ringis.
Terve aasta jooksul korraldatakse koolirahu-tegevusi, mille pidulikuks avaürituseks ongi Koolirahu lepingu allkirjastamine.
Igal aastal valitakse eeskuju kandev linn, kus 1. sep- tembril toimub pidulik üle-eestiline koolirahu väl- jakuulutamise tseremoonia. Möödunud õppeaastal 2020/2021 oli selleks Võru.
Võru Kesklinna Kooli pere sõnul hinnatakse nende lapsesõbralikus linnas laste loovust ning ettevõtlik- kust. Suviti toimub siin Eesti suurim lastefestival, õpilasi kaasatakse linnasündmustesse (istutustal- gud, festivalid, linnapäevad), toetatakse õpilasfir- masid ning hinnatakse koolide tegevust.
Lastekaitse Liidu perel tuleb sellega igati nõustuda: Võru vääris lapsesõbraliku linna tiitlit ning nende Koolirahu aasta slogan „Süa om õigõ kotusõ pääl!“ ehk „Süda on õige koha peal!“ pidi kõigiti paika.
   34
Märka last / sügis 2021   32   33   34   35   36