Page 18 - Märka last ajakiri - sügis 2021
P. 18

 18
Märka last / sügis 2021
Loengute raames toimuv programmitutvustus saab positiivset tagasisi- det. Üliõpilased on märkinud, et „Kiusamisest vabaks!“ väärtuste, põhimõtete ja materjalidega tutvumine aitas paremini mõista, mida ja miks õpetajad lasteaedades teevad.
Osale üliõpilastest on programmimaterjalid eelnevalt tuttavad kas varasemate praktikate kaudu või töötatakse nendega juba ise. Sellisel juhul saadakse võimalus teistele tutvustada, mida toredat ollakse pro- grammi raames teinud ja milliseid tulemusi saavutanud.
Üliõpilastele on programm pakkunud piisavalt suurt huvi, et selle põhjal kirjutada bakalaureuse- ja magistritöid. Igal kevadel kaitstakse vähe- malt üks selleteemaline teadustöö. Erinevate uurimisteemadena on vaatluse alla võetud nii õpetajate kui lastevanemate arvamused pro- grammist, programmi rakendumine, juhi roll programmi rakendamisel, väärtushinnangute arendamine programmi abil, suhtlus-, väärtus-ja sotsiaalse pädevuse arendamine programmi kaudu vms.
Magistriröödega saab tutvuda veebilehel www.kiusamisestvabaks.ee
Leian, et meie üliõpilastele on programmi „Kiusamisest vabaks!“ tut- vustamine väga oluline, sest 80% Eesti lasteaedadest on sellega liitunud. Väga tõenäoliselt puututakse nii praktikale minnes kui ka lasteaias tööle asudes sellega kokku. Programmi väärtused on kooskõlas Koo- lieelse lasteasutuse riikliku õppekavaga ja tegevused sobituvad hästi meie lasteaedade igapäevategevustesse.
On tänuväärt, et üliõpilased saavad võimaluse tutvuda programmiga, mis aitab neil lapsi sotsiaalsete oskuste kujunemisel rühmas paremini toetada.   16   17   18   19   20