Page 16 - Märka last ajakiri - sügis 2021
P. 16

  Programmi „Kiusamisest vabaks!” tutvustatakse Tallinna Ülikooli õppeaines „Sotsiaalsed suhted, koostöö ja tagasisidestamine koolieelses eas”
Kerstin Kööp
Tallinna Ülikool, Haridusteaduste instituut
Lastekaitse Liit ja Tallinna Ülikool on pikaajalised koostööpartnerid.
Kui 2009. aastal tutvustati Riias Baltikumi esinda- jatele esimest korda programmi „Kiusamisest vabaks!“, olid Eestist kohal nii Lastekaitse Liidu, Haridusameti kui ka Tallinna Ülikooli esindajad. Ühiselt leiti, et sellist program- mi võiks ka Eestis rakendada. Peale läbirääkimisi Taani projek- ti koordineerivate organisatsioonidega The Mary Foundation ja Save the Children Denmark algaski Lastekaitse Liidu ja Tallinna Ülikooli ühistöö, et kohendada see Eestis kasutamise jaoks sobi-
vaks.
Pea samal ajal loodi Tallinna Ülikooli eelkoolipedagoogika õppekava juurde valikmoodul ainega „Sotsiaalsed suhted ja meeskonnatöö laste- asutuses”, mida õpetas dotsent Kristina Nugin. Ta tegi tihedat koostööd Lastekaitse Liidu programmikoordinaatoritega: aitas materjali kohan- dada nii Eesti konteksti kui ka kehtiva koolieelse lasteasutuse riikliku õppekavaga ning oli abiks õpetajate temaatilistel koolitustel. Kuna pro- gramm õpetab sotsiaalsete suhete toetamist lasteaias ja võeti peale esimest positiivset vastukaja saanud pilootaastat kasutusele mitmetes lasteaedades üle Eesti, siis leiti, et Tallinna Ülikooli alushariduse peda- googiks tudeerijad võiksid programmiga tutvuda loengu „Sotsiaalsed suhted ja meeskonnatöö lasteasutuses” raames. Seega lisati see ühe teemana kursuseprogrammi.
  16
Märka last / sügis 2021


   14   15   16   17   18