Page 24 - Märka last november 2021
P. 24

 Kahjuks on vastanute seas liiga suur hulk lapsi, kellega paigutuse eel- selt ei räägitud piisavalt – ligi neljandik vastanutest ei teadnud, kuhu või kelle juurde ta läheb elama ja viiendik vastanutest ei saanud põh- jendust, miks ta läheb uude perre.
„Mult küsiti, kas ma tahan maale puhkama minna, siis ma ütlesin jaa - siis ma mõtlesin, et ma lähen oma tädi juurde. Ja siis noh, ma siis ma nägin, et ma ei läind, aga siin oli ka üsna lõbus.“ (Sirli, 10.)
Sotsiaalkindlustusamet (2020) on välja andnud juhise KOV-idele selg- ituseks ja toeks asendushooldusteenuse korraldamisel. Juhises on sel- gelt öeldud: „Kõigi last mõjutavate otsuste langetamisse kaasatakse kindlasti laps, selgitatakse välja lapse huvid ning lähtutakse otsuse tegemisel nendest kui esmatähtsast kaalutlusest. /.../ Äärmiselt oluline on lapsega ausa ja avatud arutelu pidamine, lapsega dialoogis olemine tema vajadusi ja arengut arvestades, lapse pidev kaasamine ja tema arvamuse väljaselgitamine, talle iga etapi ja otsuse selgitamine ning põhjendamine.“
  Kuidas nägi välja Sinu suhtlus lastekaitsetöötajaga?, n=56
 9%
16%
11%
16%
14% 18%
18% 21%
18%
18%
29%
18%
20%
23%
23%
32%
50%
Mulle selgitati, mida on vaja otsustada
Mulle räägiti erinevatest võimalustest, kuhu võiksin elama minna (asenduskodu, hoolduspere, sugulaste juurde vms)
Minu arvamus kuulati ära Mulle selgitati, milline otsus tehti ja miks Minu arvamusega arvestati otsuse tegemisel Mulle selgitati, kui minu arvamusega ei arvestatud ja põhjendati, miks seda ei tehtud
0%
Jah Pole kindel Ei
23%
43%
43% 38%
34% 36%
40%
10% 20% Ei oska vastata
30%
50% 60%
30%
24
Märka Last / november 2021
Joonis 2: Kuidas nägi välja Sinu suhtlus lastekaitsetöötajaga?   22   23   24   25   26