Page 23 - Märka last november 2021
P. 23

  Seoses laste igapäevaeluga tunnevad paljud uuringus osalejad (sh 36% ankeetküsimustikule vastanutest), et nende arvamust küsitakse piis- avalt või nad ei soovi, et nende arvamust rohkem küsitakse: „Ma ei arva, et minult peaks küsima mõne asja kohta rohkem minu arvamust, kuna minult küsitakse alati minu arvamust.“ (Juhan, 15.)
Samas, kui palusime osalejatel mõelda tagasi sellele ajale, kui nad (viimasel korral) kolisid ja praegusesse perre (elukohta) elama tulid, selgus, et paljudele ei antud võimalust teadlikult otsustusprotsessis osaleda - neil puudus täielik ja tõene informatsioon ning seetõttu ka võimalus oma arvamust avaldada.
  Kas Sa tunned, et Sinuga räägiti ja anti piisavat infot järgmiste küsimuste kohta...?, n=57
        14%
18% 23% 23%
21%25% 21%
Kuhu Sa lähed elama?
Kelle juurde Sa lähed elama (Milline on pere/asenduskodu, kes seal veel elavad)?
Miks Sa lähed sinna elama?
Jah Ei
37%
33%
40% 25%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Pole kindel Ei oska vastata
21%
Joonis 1: Kas Sa tunned, et Sinuga räägiti ja anti piisavalt infot järgmiste küsimuste kohta...?
 Märka Last / november 2021
23

   21   22   23   24   25