Page 22 - Märka last november 2021
P. 22

  22
Märka Last / november 2021
si nende elu puudutavates otsustes. Uuringu juhtivad küsimused olid: kuidas ja kes on lastelt küsinud arvamust asendushooldusteenuse planeerimise protsessis ja asendushooldusel viibimise ajal ning kas ja millisel määral sellega ka on arvestatud?
Uuring viidi läbi kolmes etapis: küsimustiku piloot (eesmärgiga koguda tagasisidet uuringu sihtgruppi esindavatelt lastelt), ankeet- küsimustik veebis ja intervjuud. Siinjuures soovin tänada kõiki koostööpartnereid (MTÜ Oma Pere, Igale Lapsele Pere, Tallinna Laste- kodu, Eesti Asenduskodu Töötajate Liit, Sotsiaalministeerium ja Õigus- kantsleri Kantselei), kes aitasid uuringu valmimisele ja levitamisele kaasa; lastekaitsekaitsespetsialiste, hooldusperesid ja asenduskodusid, kes andsid oma nõusoleku laste uuringus osalemiseks ja kõige enam lapsi, kes uuringus osalesid ja oma kogemust jagasid!
Uuringus osales 157 hooldusperes ja asenduskodus (sh perekodus) ela- vat last vanuses 10 kuni 16 eluaastat. 126 noort osales veebiküsitluses ning 31 fookusgrupi- või individuaalintervjuudes. Uuringus osalemine oli vabatahtlik ja kõikide eetikanõuete järgmine oli tagatud (kooskõlastatud Tallinna Ülikooli eetikakomitees).
Uuringu tulemused näitasid, et asendushooldusel elavate laste kaa- samise praktika on väga erinev ja sõltub paljugi täiskasvanutest, kes lastega töötavad või nende eest hoolitsevad. Veelgi enam – väga erine- vad on teemad, millesse lapsi kaasatakse ja millistest teemadest räägi- takse nendega vähem.

   20   21   22   23   24