Page 25 - Märka last november 2021
P. 25

 Uuringu tulemustest selgus, et avatud dialoogi peetakse lapsega pigem vähe ning paljusid lapsi siiski ei kaasata neid puudutavate otsuste lan- getamisesse. On arusaadav, et võib tekkida olukord, kus mingisugusel teatud põhjusel tehakse otsus, mis ei ühti lapse soovidega. Seda enam on äärmisel oluline, et laps oleks siiski kaasatud ning talle selgitatakse, miks selline otsus langetati. Jooniselt 2 on näha, et suur osa on neid lapsi, kes ei ole kindlad või ei oska küsimusele vastata. Ka intervjuudest selgus, et paljud lapsed tõlgendavad olukordi erinevalt täiskasvanutest ning tihtipeale ei mõista, kui nad erinevaid meetodeid kasutades on kaasatud. Seejuures on oluline meeles pidada, et lapse teadlik kaas- amine saab toimuda vaid lapsega arvestaval ja eakohasel viisil, mis toimub tema arengule vastavalt ja temale arusaadavas keeles.
Käesolevas artiklis on välja toodud vähesed uuringuküsimused ja nende tulemused. Soovin rõhutada, et uuringus osales vaid osa asendushool- dusel viibivaid lapsi ja nad ei esinda kogu sihtgruppi ega nende osalus- kogemusi. Samas on äärmiselt oluline anda võimalus kaasa rääkida ning võimendada nende laste häält, kes on nõus oma kogemust jagama ja asendushoolduse praktika arengule kaasa aitama.
Uuringu raport avaldatakse 18. novembril MTÜ Lastekaitse Liidu kodu- lehel ning selle tulemusi tutvustatakse liidu aastakonverentsil „Kuidas elad, Eestimaa laps?“.
Uuring toimus Lastekaitse Liidu ja Sotsiaalministeeriumi 2020- 2022 strateegilise partnerluse projekti “Koostöös laste ja perede heaks!” raames.
Märka Last / november 2021
25

   23   24   25   26   27