Page 26 - Märka last november 2021
P. 26

                 ÜRO LAPSE ÕIGUSTE KONVENTSIOON
 LAPSE ÕIGUSED
Alates sünnist on igal lapsel õigused ja need on kõigil lastel ühesugused. Lapse õigused on kirjas dokumendis, mida nimetatakse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) Lapse õiguste konventsiooniks. Konventsioon on erinevate riikide vaheline leping.
Peaaegu kõik riigid maailmas on võtnud kohustuse sellesse dokumenti kirja pandud õigused lastele tagada, sealhulgas ka Eesti.
Kõik õigused on üksteisega seotud ja on võrdselt tähtsad. Laps vajab oma õiguste kasutamisel täiskasvanute tuge. Mida suuremaks Sa kasvad, seda enam suudad Sa oma õigusi kasutada ja nende eest seista. Samas kasvab ka vastutus, et oma õiguste kasutamisel ei rikuks Sa teiste inimeste õigusi.
 IllustratsioIollnusitratusitoonriiadu:toKrildo:oKgloaogKauKlutluturi-jja Noortretkekskeusk(uKrsis(tiKinraisStniiengairjoSvnae, DgioanrajoSvpas,sDkaijan, DaiaSnpaaVsdsokveanjkao,vDa,iOalngaZVadjaolsv, eDanrkjaoOvvats,hOalregnakoO, vEdtusahradrSeisnljkano.,JEudheunadradja:SRiselgiijnaanB.aJruanhoevan)daja: Regina Baranova)
Kui soovid rohkem
KUI SOinfOotV, siIisDvaRataO: HKEM INFOT,
www.lastekaitseliit.ee www.lastekaitseliit.ee
www.lasteombudsman.ee www.unicef.ee
SIIS VAATA: www.lasteombudsman.ee
Rädda Barnen
 26
www.ehri.ee
t
e
Märka Last / november 2021
www.humanrights.ee
Pla
ostanud MTÜ Lastekaitse Liit Lapse Õiguste Programmi raames.
www.humanrigh
.
e
ka
s
ti
on
ko
 Plakat on koostanud MTÜ Lastekaitse Liit Lapse Õiguste Programmi raames.
 ARTIKKEL 1 ARTIKKEL 2
ARTIKKEL 3 ARTIKKEL 4
ARTIKKEL 5
ARTIKKEL 6 ARTIKKEL 7 ARTIKKEL 8
ARTIKKEL 9 ARTIKKEL 10
ARTIKKEL 11 ARTIKKEL 12
ARTIKKEL 13
ARTIKKEL 14 ARTIKKEL 15
ARTIKKEL 16 ARTIKKEL 17
ARTIKKEL 18 ARTIKKEL 19 ARTIKKEL 20 ARTIKKEL 21 ARTIKKEL 22
ARTIKKEL 23
ARTIKKEL 24 ARTIKKEL 25
ARTIKKEL 26 ARTIKKEL 27
ARTIKKEL 28 ARTIKKEL 29
ARTIKKEL 30 ARTIKKEL 31 ARTIKKEL 32
ARTIKKEL 33 ARTIKKEL 34 ARTIKKEL 35 ARTIKKEL 36 ARTIKKEL 37
ARTIKKEL 38 ARTIKKEL 39 ARTIKKEL 40
ARTIKKEL 41 ARTIKKEL 42
ARTIKLID 4354
Laps on alla 18-aastane inimene.
Igal lapsel on õigused olenemata sellest, kes ta on, kes on ta vanemad, mis keelt ta räägib, mis usku ta on, kas ta on poiss või tüdruk, mis kultuuri ta kuulub, kas tal on puue, kas ta vanemad on rikkad või vaesed. Ühtegi last ei tohi üheski olukorras ebaõiglaselt kohelda.
Igas Sind puudutavas ettevõtmises peavad täiskasvanud tegema seda, mis on Sulle parim. Otsuseid tehes peavad täiskasvanud mõtlema, kuidas nende otsused lapsi mõjutavad.
Riigil on kohustus tagada, et Sinu õigusi kaitstakse. Nad peavad aitama Su perel Sinu õigusi kaitsta ja looma keskkonna, kus Sa saad kasvada ja mitmekülgselt areneda.
Riik peab austama Sinu pere õigust ja kohustust Sind kasvatada ja juhendada ning Sinu eest hoolitseda arvestades Sinu vajadusi ja õigusi.
Sul on õigus elada.
Sul on õigus nimele ja kodakondsusele.
Sul on õigus identiteedile, st säilitada oma nimi, rahvus, kodakondsus jne, seda ei tohi keegi Sinult ära võtta.
Sul on õigus elada oma vanema(te)ga. Seda õigust võib piirata ainult juhul, kui Sinu vanemad kohtlevad Sind julmalt või ei hoolitse Sinu eest.
Kui Sa elad teises riigis kui Sinu vanemad, on Sul õigus kohtuda ja suhelda oma vanematega.
Sul on õigus olla kaitstud inimröövi eest.
Sul on õigus avaldada oma arvamust kõigis Sind puudutavates küsimustes, täiskasvanud peavad Sind ära kuulama ja Sinu arvamusega arvestama.
Sul on õigus saada teavet ja jagada oma mõtteid teistega Sinule sobival viisil: rääkides, joonistades, kirjutades või muul moel. Seda tehes ei tohi Sa teisi solvata ega neile kahju teha.
Sul on õigus oma usule ja tõekspidamistele. Su vanemad peavad aitama Sul otsustada, mis on õige ja vale, ning mis on Sinu jaoks parim.
Sul on õigus moodustada ühinguid ja osaleda rahumeelsetel kogunemistel. Seejuures ei tohi aga ohustada teiste inimeste õigusi ja vabadusi.
Sul on õigus oma eraelu ja perekonnaelu kaitstusele.
Sul on õigus saada informatsiooni raadiost, ajalehtedest, raamatutest, arvutist ja teistest allikatest. Täiskasvanud peavad hoolitsema selle eest, et informatsioon toetab Sinu mitmekülgset arengut ja heaolu.
Sul on õigus olla oma vanema(te) poolt üles kasvatatud.
Sul on õigus olla kaitstud vägivalla eest.
Sul on õigus saada erihooldust ja abi, kui Su vanemad ei hoolitse Su eest. Sul on õigus hoolele ja kaitsele, kui Sa oled lapsendatud või elad kasuperes.
Kui Sa oled põgenik (Sind on sunnitud oma kodust lahkuma ja elama teises riigis) on Sul õigus erilisele kaitsele ja abile. Sul on õigus, et Sind koheldaks võrdselt lastega, kes selles riigis elavad.
Kui Sul on puue, on Sul õigus erihoolitsusele ja abivahenditele, et Sa saaksid mitmekülgselt areneda ja aktiivselt ühiskonnas osaleda.
Sul on õigus olla terve ja saada vajadusel arstiabi.
Kui Sa elad asenduskodus, viibid pikalt ravi- või hooldusasutuses, on Sul õigus, et Sinu elamis- ja ravitingimusi vaadataks regulaarselt üle, et need vastaksid Sinu vajadustele.
Sul on õigus sotsiaalsele turvalisusele, st saada riigipoolset toetust ja abi Sinu heaolu tagamiseks.
Sul on õigus Sinu arenguks vajalikele elutingimustele. Sinu vanemad peavad vastavalt oma võimetele ja rahalistele võimalustele need tingimused looma.
Sul on õigus haridusele.
Koolis antav haridus peab toetama Sinu vaimsete, füüsiliste ja sotsiaalsete võimete arengut.
Sul on õigus oma kultuurile, keelele ja usule.
Sul on õigus mängida ja puhata.
Sul on õigus olla kaitstud töö eest, mis Sind vigastab , on Su tervisele kahjulik ja takistab hariduse omandamist. Kui Sa töötad, on Sul õigus olla turvalises keskkonnas ja saada õiglast tasu.
Sul on õigus kaitsele narkootikumide ja narkokaubanduse eest. Sul on õigus olla kaitstud seksuaalse väärkohtlemise eest
Sul on õigus olla kaitstud röövimise ja kaubitsemise eest.
Sul on õigus olla kaitstud igasuguse ärakasutamise eest.
Sul on õigus olla kaitstud igasuguse julma ja alandava kohtlemise ja karistamise eest.
Sul on õigus kaitsele sõjaolukorras. Alla 15-aastaseid lapsi ei tohi sundida sõjaväkke minema või sõjas osalema.
Sul on õigus abile, kui Sa oled saanud vigastada, Sind on hooletusse jäetud või halvasti koheldud.
Kui Sind kahtlustatakse või süüdistatakse seaduserikkumises või Sa oled rikkunud seadust on Sul õigus inimväärsele kohtlemisele, õiglasele kohtupidamisele, ning õigus saada vajalikku abi enda kaitsmisel.
Kui seadused Sinu riigis kaitsevad Sind paremini, kui artiklid siin konventsioonis, kehtivad Sinu jaoks Sinu riigi seadused.
Sul on õigus teada oma õigusi! Täiskasvanud peavad neid õigusi teadma ja neist Sulle teada andma.
Need artiklid räägivad sellest, mida täiskasvanud ja erinevad asutused peavad tegema, et tagada kõigile lastele nende õigused.
ÜRO_konventsioon_A1_ver2.indd 1
12.10.2012 14:50:09
   24   25   26   27   28