Page 21 - Märka last november 2021
P. 21

 Ühisürituste, suvepiknike ja kooskäimiste korraldamine on aastatepik- kune traditsioon. Me soovime peresid julgustada ning neid kokku viia, et sarnase kogemusega inimesed saaksid omavahel jagada mõtteid, muresid ja rõõme.
Koduleht www.omapere.ee
Asendushooldusel kasvavate laste osalemiskogemused
Helen Saarnik
Projektijuht, MTÜ Lastekaitse Liit
Uuringu tutvustus
ÜRO lapse õiguste konventsiooni (LÕK, 1989) artikkel 3 lõige 1 kohaselt tuleb igasugustes lapsi puudutavates ettevõtmistes riiklike või erasotsiaalhoolekande asutuste, kohtute, täidesaatvate või seadusandlike organite poolt esikohale seada lapse huvid. Samale põhimõttele on viidatud ka mitmes teises LÕK-i artiklis: lapse eraldamine vanematest (artikkel 9), perekondlikust kesk- konnast ilmajäetus ja asendushooldus (artikkel 20). Lapse parimaks esindamiseks on täiskasvanutel kohustus kuulata laste arvamust lapse elu puudutavates aspektides (artikkel 12). Iseäranis lapse perekonnast eraldamise korral on oluline pöörata tähelepanu lapse õiguste ja huvide
kaitsele, sh lapse uue elukorralduse vastavus tema huvidele sisuliselt.
MTÜ Lastekaitse Liit viis ajavahemikul aprill – august 2021 läbi asendushooldusel elavate laste osalusuuringu. Selle eesmärk oli teada saada asendushooldusel kasvavate laste osalemiskogemu-
     Märka Last / november 2021
21
   19   20   21   22   23