Page 19 - Märka last november 2021
P. 19

  mi tellimusel “Lapsendamise eelsete ja järgsete teenuste arendamise kontseptsiooni”, millest sai alguse üleriigiline tugiteenuste pakkumine lapsendajatele, eestkoste- ja hooldusperedele.
Käesoleval aastal pakume kasuperedele tugiteenuseid koos SOS Laste- küla Eesti Ühinguga nii Põhja- kui Lõuna-Eestis. Pered saavad soovi korral ning tasuta psühholoogilist nõustamist, jagada mõtteid ja koge- musi mentoriga, tuge peretoetajalt, osa võtta tugigruppidest ja kooli- tustest.
Loe lisaks siit: www.omapere.ee/noustamine
Tänapäeval räägitakse aina rohkem sellest, kui oluline on igaühele teada, kust ta pärineb. Ka lapsendatud täisealised soovivad oma sugupuu juurtest rohkem teavet, aga ei oma piisavalt teadmisi, kuidas otsinguid alustada. Peljatakse ka võimalikke kaasnevaid riske ning seepärast on nende asjakohane nõustamine, toetus
ning mõistmine väga olulisel kohal.
Kuna lapsendamine ja viljatusravi on omavahel tihedalt seo- tud, pakume peredele nii IVF (kunstlik viljastamine, ingl. k. in vitro fertilization - toim.) kogemusnõustamist kui lapsen- damisnõustamist. Täisväärtuslik lapsevanem saab olla ka siis, kui laps pole kasvataja enda ihuvili. Viljatusravis kasu- tatakse näiteks doonorrakke – nii seemne- kui ka munarakke. Vanemliku hoolitsuseta lapsele saab kodu pakkuda lapsenda-
ja- või hoolduspere.
Me nõustame nii viljatusravi protsessis osalejaid kui neid, kes selle on lõpetanud ja mõtlevad lapsendamisele.
Meie missiooniks on olnud avalikkuse ja ühiskonna teavitamine. Oleme korraldanud kohtumisi, konverentse, avaldanud käsiraamatuid ja infomaterjale, panustanud seadusloome muutmisesse ja arenguka- vade koostamisse asendushoolduse valdkonnas. Selleteemalistest las- teraamatutest oli üks esimesi Kätlin Vainola ja Maite Kotta „Mudilane Mummu“, mis räägib lapsendamisest lihtsas ja lapsele arusaadavas keeles. 2014. aastal valmis raamat „Elamiseks mõeldud elu“, mille autor Helen Michaels kogus kokku lood peredest, kus kasvavad teistest vane-
 Märka Last / november 2021
19
   17   18   19   20   21