Page 45 - Märka last ajakiri - mai 2021
P. 45

  SAMAL POOLEL - LAPSE POOLEL
Jätkasime lastekaitsetöötajate teadmiste suurendamist läbi populaarse koolitusseminaride sarja „Samal poolel – lapse poolel“. Seminar, mis esmakordselt toimus veebis (osalejaid 119), keskendus asendushool- duse ja lastekaitse seostele.
Korraldasime koostöös TAI, SKA, SOM´iga ajaloo esimese lastekait- setöötajate suvekooli “Samal poolel – lapse poolel”, mis toimus augustis Viljandimaal. Osales 80 lastekaitsetööga seotud spetsialisti üle Eesti kokku enam kui 30 KOVist, neile lisaks spetsialistid SKA lastekaitse osakonnast.
KOOSTÖÖS LAPSE HEAKS
Kohaliku tasandi multidistsiplinaarse võrgustiku koolitused “Koostöös lapse heaks” viisime läbi kahes omavalitsuses (Valga ja Haljala vallas). Koolitustele eelnes lapse heaolu toetava multidistsiplinaarse võrgustiku kaardistamine ja järgnesid soovitused omavalitsusele infovahetuse ja koostöö edendamiseks.
LASTEKAITSETÖÖTAJATE TÄIENDKOOLITUS
Jätkasime Tervise Arengu Instituudi tellimusel õigusalase täiendõppe korraldamist lastekaitsetöötajatele koolitustega Tallinnas ja Tartus.
KOOLIRAHU
Esimest korda koolirahu ajaloo jooksul kuulutati see välja Võrus. 2019/2020. õppeaasta Koolirahu sloganiks oli „Süä om õigõ kotusõ pääl!“ ehk “Süda on õige koha peal!”. Pidulikule tseremooniale järgnes Võru linna keskväljakul kooliaasta alguse pannkoogipidu. Võru Naisteklubi eestvedamisel peeti seda koos noortega ja noortele. Koolirahu lepinguga liitus õppeaastal kokku 101 kooli 24 460 õpilasega.
KOOSTÖÖS LASTE JA PEREDE HEAKS
Sotsiaalministeeriumi strateegilise koostööprojekti raames viidi läbi positiivse vanemluse meediakampaania ning konverents “Meheks sün-
      Märka last / mai 2021
45


   43   44   45   46   47