Page 43 - Märka last ajakiri - mai 2021
P. 43

 Millega paistis Lastekaitse Liit silma 2020. aastal?
* 26 arvamust seadusloomes ühe aasta jooksul on uus rekord. Lisaks nendele andis liit sisendid ka laste ja noorte kohta projekti „Võrdse kohtlemise võrgustik“ ühisaruandesse Eesti kolmanda üldise korralise ülevaatuse (38. UPR-i sessioon 2021) jaoks, Eesti ülevaates Eurochild´i küsimustikule “Eurochild’s Questionnaire on Investing in Children Analysis of relevant national policies and 2020 Country Specific Recommendations of the European Semester“ ja tegi Vabariigi Valitsusele ettepaneku eraldada vähemalt 5% ESF+ laste vaesuse vastu võitlemiseks.
* Aktiivne huvikaitsetöö psühhiaatrilise abi kättesaadavuse kohta alaealistele. Koos 35 noorteorganisatsiooniga esitas liit suvel Riigikogu sotsiaalkomisjonile pöördumise: psühhiaatriline abi peab olema võrdselt kättesaadav kõigile, ka alaealistele. Oktoobris esitas liit täiendava arvamuse psühhiaatrilise abi kättesaadavuse kohta, sh alaealistele, mis toetus eelnevalt läbiviidud küsitlusele, millele vastas 170 last ja noort.
PROGRAMM “KIUSAMISEST VABAKS!”
Programmi „Kiusamisest vabaks!“ eesmärgiks on laste vaimse ja füüsilise turvalisuse suurendamine väärtushinnangute kujun- damise kaudu kogukonnas koostöös haridusasutuste ja laste- vanematega.
Aasta lõpuks sai „Kiusamisest vabaks!“ rakendamise õiguse 490 laste- aeda, 160 kooli ja 52 lapsehoidu ning lasteaeda alla 3-aastaste laste rühmades. Korraldati 37 programmi põhi- ja jätkukoolitust Tallinnas, Narvas ja Tartus ning Zoomi veebikeskkonnas eesti ja vene keeles, kus osales ca 1500 haridusvaldkonna töötajat.
Loodi esitlused lastevanematele, metoodiline materjal “Mängime koos!”, uuendati eesti- ja venekeelseid lasteaiamaterjale ning töötati välja kiusamise ennetamiseks temaatilisi tunnikavasid nii koolidele kui ka koolieelsetele haridusasutustele.
   Märka last / mai 2021
43


   41   42   43   44   45