Page 47 - Märka last ajakiri - mai 2021
P. 47

  AKTIIVSETE KODANIKE FONDI PROJEKT
Märtsis alanud ja aasta aega kestnud Aktiivsete Kodanike Fondi pro- jekti “Lastekaitse Liidu üle-eestilise võrgustiku ja koostöö arendamine ning liikmeskonna kommunikatsioonivõimekuse tugevdamine” üheks olulisemaks väljundiks on ühiselt välja töötatud Lastekaitse Liidu kom- munikatsiooni- ja võrgustikutöö strateegia. Fookuses oli ka laste hääle kuuldavamaks tegemine ning venekeelse kommunikatsioonivõimekuse suurendamine.
LASTELAAGRID
Noore arengut ja sotsialiseerumist toetavates huvipõhistes laagriva- hetustes osales 1718 noort, nendest 726 lastekaitsevõrgustiku kaudu üle vabariigi. Toimusid töömalevad, laagrikoolid, seminarid ja noorte- kohtumised.
  Märka last / mai 2021
47

   44   45   46   47   48