Page 42 - Märka last ajakiri - mai 2021
P. 42

   11.01.2021 Arvamus „Rahvastiku ja sidusa ühiskonna
arengukava 2021-2030“ eelnõule (Siseministeeriumile 3 ja Kultuuriministeeriumile)
Lastekaitse Liit tunnustab arengukava väljatöötamisel tehtud töö eest, kuid on hämmingus, et vastavalt lisa 4. toodud arengukava maksu- muse prognoosile on kestliku Eesti (eesmärk lapse- ja peresõbralik Eesti elukeskkond, aidates muuhulgas kaasa eesti rahvuse, keele ja kultuuri kestlikkusele) eelarve perioodil 2022-2030 aastas 0,60 miljonit eurot, samas kui erakondade rahastamiseks eraldatakse 5,41 miljonit aastas.
Loe edasi
 08.01.2021 Arvamus perelepitusseaduse eelnõu projek- tile (Rahvastikuministrile)
Lastekaitse Liit avaldab heameelt, et riik võtab ette reaalseid samme ühtlustatud perelepituseteenuse loomiseks, kuna perelepitusteenuse laialdasem kasutamine aitab tagada ka põhiseaduse § 27 kolmandast lõikest tulenevat vanemate õigust ja kohustust kasvatada oma lapsi ja hoolitseda nende eest.
Loe edasi
2
 06.01.2021 Arvamus psühhiaatrilise abi seaduse 3 muutmise seaduse eelnõu 303 SE menetlemine Riigiko- gus (Riigikogu sotsiaalkomisjonile)
Lastekaitse Liit rõhutab jätkuvalt vajadust tegutsemiseks, et kõik lapsed ja noored üle Eesti saaksid õigeaegselt ja ilma täiendavate piiranguteta vajalikku psühhiaatrilist abi, ilma et neil oleks vaja oodata täisealiseks saamist. Ja et ühtlasi realiseeruks ÜRO lapse õiguste konventsiooni artiklist 24 ja Eesti Vabariigi põhiseaduse § 28 tulenev iga lapse õigus tervise kaitsele.
Loe edasi
1
 42
Märka last / mai 2021

   40   41   42   43   44