Page 41 - Märka last ajakiri - mai 2021
P. 41

  20.01.2021 Arvamus alushariduse seaduse eelnõule 6 (Haridus- ja Teadusministeeriumile)
Olles aastatel 2019 ja 2020 esitanud eelnevalt Haridus- ja Teadusmi- nisteeriumile arvamuse alushariduse seaduse eelnõule (kiri 1-8-2/20- 26) ja lasteaia uue õppekava koostamisele (kiri 1-8-2/19/56) palub Lastekaitse Liit eelnimetatud arvamusi lugeda käesoleva arvamuse lisadokumentideks ning käsitleda neid ühtse tervikuna.
Loe edasi
18.01.2021 Arvamus justiitsministri määruse „Riigi toe- 5 tav õigusnõustamine“ eelnõule (Justiitsministee-
riumile)
Lastekaitse Liit tänab Justiitsministeeriumi võimaluse eest esitada teistkordselt arvamus (kiri 1-8-2/20/44) justiitsministri määruse „Riigi toetav õigusnõustamine“ eelnõule, paludes lugeda mõlemaid arvamusi koos. Lastekaitse Liit avaldab heameelt, et eelnõu koostajad on võt- nud arvesse mitmeid liidu poolt 24.11.2020 esitatud arvamuses tehtud ettepanekuid.
Loe edasi
12.01.2021 Arvamus Vabariigi Valitsuse korralduse „Heaolu arengukava 2023–2030 koostamise ettepaneku heakskiitmine“ eelnõule (Sotsiaalministeeriumile)
Sotsiaalministeerium on koostamas perioodiks 2023-2030 uut Heaolu arengukava. Lastekaitse Liit palub käesolevat arvamust lugeda koos Siseministeeriumile esitatud arvamusega „Rahvastiku ja sidusa ühis- konna arengukava 2021-2030” eelnõule (kiri nr 1-8-2/21/5), rõhutades ühtlasi kahe arengukava koostajate koostöö vajalikkust nii etteval- mistusfaasis kui ka edasiselt.
Loe edasi
   4
Märka last / mai 2021
41


   39   40   41   42   43