Page 40 - Märka last ajakiri - mai 2021
P. 40

 ja uue arengukava algatamisel, sh huvigruppide aktiivsel kaasamisel protsessi algfaasist alates. Heameelt teeb asjaolu, et erinevatel kaa- samiskohtumistel tehtud liidu ettepanekutest on leidnud paljud koha ka käesolevas kokkuleppes.
Loe edasi
11.02.2021 MTÜ Lastekaitse Liit täiendus Eesti Sot- siaaltöö Assotsiatsiooni (ESTA) pöördumisele sotsiaalala töötajate töötasude, töötingimuste ning professionaalse arengu toetamise küsimuses (Sotsiaalministeeriumile)
Olles korraldanud lastekaitsetöötajatele süsteemselt täiendkoolitusi alates aastast 2013 avaldab Lastekaitse Liit heameelt, et koalitsioo- nilepingus on rõhutatud ka lastekaitsetöö väärtustamist.
9
 Loe edasi
27.01.2021 Arvamus avaliku teenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule (Sot- siaalministeeriumile)
8
 Olles esitanud oktoobris 2020 Sotsiaalministeeriumile arvamuse avaliku teenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule (kiri 1-8-2/20/33), palub Lastekaitse Liit eelnimetatud arvamust lugeda käes- oleva arvamuse lisadokumendiks ning käsitleda neid ühtse tervikuna.
 Loe edasi
25.01.2021 Arvamus koalitsioonilepingule
7
 40
Märka last / mai 2021
Lastekaitse Liit avaldab heameelt, et täna allkirjad saanud koalit- sioonileping tõstab taaskord ausse inimõigused, rõhutades kaitset kõikidele ühiskonnagruppidele ja iga inimese tervise ning heaolu eden- damise vajalikkust.
Loe edasi   38   39   40   41   42