Page 39 - Märka last ajakiri - mai 2021
P. 39

  gitamiseks viis MTÜ Lastekaitse Liit ajavahemikul 22.-23. märts 2021 lastekaitsetöötajate seas läbi digitaalse küsitluse „Mida lapsevanemad praegu kõige enam vajavad, et toime tulla?“
Loe edasi
22.03.2021 Perelepitusseaduse eelnõu projektile (Sot- 12 siaalministeeriumile)
Lastekaitse Liit avaldab heameelt, et riik võtab ette reaalseid samme ühtlustatud perelepituseteenuse loomiseks, kuna selle laialdasem kasutamine aitab tagada ka põhiseaduse § 27 kolmandast lõikest tule- nevat vanemate õigust ja kohustust kasvatada oma lapsi ja hoolitseda nende eest. Lastekaitse Liit on jaanuaris 2021 andnud rahvastikuminis- trile arvamuse perelepitusseaduse eelnõu projektile (kiri nr 1-8/2/21/2). Käesolev eelnõu projekt on Sotsiaalministeeriumi poolt koostatud uus ja täiendatud versioon.
Loe edasi
17.03.2021 Pöördumine: Aeg on kuulata hääletute hää- li! Riigikogu, Vabariigi Valitsuse ja avalikkuse poole
Lapsed, last ümbritsevad täiskasvanud ja laste heaks töötajad - tuge vajavad nad kõik. Tervik on tähtis nii täna kui ka tulevikuperspektiivis. Laenates Marju Lauristini sõnu kogumiku „Taasiseseisvunud Eesti kolm aastakümmet inimarengu luubi all. Ülevaade Eesti inimarengu aruan- nete sisust 1995–2020“ tutvustamisel – me oleme ühe terviku osad. Kui käriseb ühest nurgast, siis tegelikult käriseb kõik.
Loe edasi
19.02.2021 Arvamus Vägivalla ennetuse kokkuleppe 10 2021-2025 projektile (Justiitsministeeriumile)
Justiitsministeerium on koostamas perioodiks 2021-2025 vägival- la ennetuse kokkulepet. Lastekaitse Liit tunnustab Justiitsministee- riumi samme senise vägivalla vähendamise arengukava elluviimisel
  11
  Märka last / mai 2021
39


   37   38   39   40   41