Page 37 - Märka last ajakiri - mai 2021
P. 37

   19
28.04.2021 Arvamus töölepingu seaduse ja teiste sea- duste muutmise seaduse eelnõule (Riigikogu sotsiaal- komisjonile)
Olles esitanud oktoobris 2020 ja jaanuaris 2021 Sotsiaalministeeriu- mile arvamused avaliku teenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule (kiri 1-8-2/20/33 ja kiri 1-8-2/21/29), palub Laste- kaitse Liit eelnimetatud arvamusi lugeda käesoleva arvamuse lisado- kumentideks ning käsitleda neid ühtse tervikuna. Lastekaitse Liit jääb esitatud seisukohtade juurde, st ei toeta jätkuvalt käesoleva eelnõuga kavandatavat töölepingu seaduse muudatust, millega 13-14-aastaste alaealiste tööle asumise puhul kaotatakse Tööinspektsioonilt loa taot- lemise nõue.
Loe edasi
21.04.2021 Arvamus perehüvitiste seaduse ja töölepin- gu seaduse muutmise seaduse eelnõule 300 SE (Riigi- kogu sotsiaalkomisjonile)
Eelnõuga muudetakse tähtajaliselt vanemahüvitise suuruse arvesta- mise aluseid, jättes vanemahüvitise suuruse arvestamise perioodist lisaks töövõimetuslehel oldud ajale välja ka see aeg, kui inimene oli Töötukassas töötuna arvele võetud.
Loe edasi
16.04.2021 Arvamus lähtealustele „Ühiskonnaelu kor- raldamise kava koroonaviiruse leviku tingimustes“ (Riigikantseleile)
Valge raamat on plaan selle kohta, kuidas võiksime edaspidi ühiskon- nana koroonaviiruse kontekstis toimida ja tugevamaks saada, ning ettepanekud, kuidas võiksid ohu vähendamiseks käituda riik, inimene ja organisatsioon.
Loe edasi
 18
 17
Märka last / mai 2021
37

   35   36   37   38   39