Page 35 - Märka last ajakiri - mai 2021
P. 35

Arvamused ja ettepanekud
MTÜ Lastekaitse Liit on tegutsenud alates 1988. aastast lapse õiguste edendamisega Eestis, olles Vabaühenduste Liidu hin- nangul suurim ja mõjuvõimsaim eestkosteorganisatsioon antud vallas. Tugevustena on nimetatud: aktiivne, järjepidev ja mitme- külgne lapse õiguste tagamise alane tegevus nii Eesti ühiskonnas kui rahvusvahelisel tasandil ja kiire reageerimissuutlikkus.
Lastekaitse Liidu igapäevatöös on väga olulisel kohal osalemine õigusloomes ja huvikaitses tervikuna. Näiteks ajavahemikul 2016-2020 esitas Lastekaitse Liit kokku 115 kirjalikku arvamust seoses seadusand- luse muudatuste ja huvikaitsega. ÜRO Lapse Õiguste Komitee tunnus- tas 2016. veebruaril Genfis ÜRO lapse õiguste konventsiooni täiendava aruande kaitsmisel organisatsiooni aktiivset ja süsteemset tegutsemist lapse õiguste edendamisel ja monitoorimisel.
Lastekaitse Liit lähtub oma töös ennekõike ÜRO lapse õiguste konvent- sioonist ja selle neljast põhiprintsiibist:
* lapse õigus elule ja maksimaalsele arengule (art 6);
* tegutsemine lapse huvides igas teda puudutavas ettevõtmises (art 3);
* mittediskrimineerimine – konventsioonis sätestatud õigused on igal lapsel (art 2);
* lapse osalemine ja lapse arvamuse austamine – lapsel on õigus oma seisukohale igas teda puudutavas küsimuses, õigus ärakuulamisele ja arvesse võtmisele lähtuvalt tema east ja küpsusest (art 12).
Alljärgnevalt leiate kronoloogilise ülevaate Lastekaitse Liidu poolt 2021. aastal esitatud arvamuste ja pöördumiste põhiseisukohtadest. Täis- mahus arvamuste ja asjaomaste meediakajastustega saate tutvuda Lastekaitse Liidu kodulehel. Head tutvumist!
  Märka last / mai 2021
35
   33   34   35   36   37