Page 26 - Märka last ajakiri - mai 2021
P. 26

   suhtlus muutub pealiskaudseks: kuulatakse küll, kuid ei kuulda, mida teine pool päriselt öelda tahab. Suurt rolli laste ja noorte vaimse ter- vise puhul mängivad lisaks perekondlikele suhetele teised lähikond- lased, näiteks treenerid ja õpetajad: kuidas nemad suhtuvad lastesse või igapäevastesse keskkonnast tingitud küsimustesse (nt Covid19)?
Täiskasvanute ebakindlus paneb muretsema ka lapsed, olgugi et nad ise ei pruugi probleemi ennast teadvustada. Ühiskonnas valit- sevad pinged (tervishoid ja majandus), põlvkondadevahelised väär- tuskonfliktid, mõistmise ja tolerantsuse puudumine ning suhtumine vaimsesse tervisesse avaldavad mõju igas vanusegrupis olenemata soost, rahvusest või kultuurikeskkonnast. Tänane veebipõhine õpe ja digitaliseerimine koos oma rõõmude ja muredega on avanud ukse järjest süvenevasse probleemirägastikku nutimaailmas. Olu- lisel kohal on võime säilitada mõõdukustunne. Uksest ja aknast tulevat infot on kerge liigtarbida, kui täiskasvanud ei pööra tähelepanu laste mõtestatud või juhendatud nutivahendite tar- bimisele.
Rääkides laste vaimse tervise probleemide allikatest on tähelepanuväärne, et vastajad rõhutavad suhete olulisust iseenda ja oma vanemate vahel. Üheks lähtekohaks on laste ja noorte ebapiisav ettevalmistus oma emotsioonide, tunnete ja mõtetega hakkamasaamiseks. Selle probleemi lahendamise võti võib peituda lastevanemate vanemlikes oskustes ning omavaheliste suhete kvaliteedis. Paraku kinnitavad küsi- mustiku vastused, et lapsevanemlike oskuste tase on üsna kesine ning samuti ei teadvustata endale, et vanemate omavaheliste suhete kvaliteet ning oskus olla õnnelik on laste vaimse tervise seisukohalt üks peamisi edutegureid.
Laste suhete olulisust vaimse tervise seisukohalt uuri- ti ka sõprade ja koolikaaslaste vaatenurgast. Vastu- seid analüüsides oli üllatav, et siinkohal läksid vastajate arvamused lahku. Nimelt peavad õpilased ise suhteid sõprade ja koolikaaslastega vaimse tervise jaoks väga oluliseks, aga osa täiskasvanuist seda seisukohta ei jaga. Samuti oli ootamatu, et teiste suhetega võrrel- des ei peetud õpilaste ja õpetajate omavahelist lävimist
 26
Märka last / mai 2021

   24   25   26   27   28