Page 25 - Märka last ajakiri - mai 2021
P. 25

   Mis põhjustab laste ja noorte
vaimse tervise probleeme?
Annika Alt
Eesti Lastevanemate Liit Juhatuse liige
2020. aasta lõpus uuris Eesti Lastevanemate Liit (ELVL) Eestis tegutsevalt laste ja noortega seotud organisatsioonidelt, mida nad arvavad noorte vaimse tervise probleemide allikate ja põh- juste kohta. Kokku vastasid küsitlusele 21 organisatsiooni esinda- jad, kes edastasid meile varasemalt kolleegidega kooskõlastatud info. Vastajate hulgas leidus nii ametnikke, õpetajaid, lapse- vanemaid, õpilasi kui ka teadlasi, arste, psühholooge ja terapeu- te.
Milles avalduvad tänapäevaste laste vaimse tervise häired, ei ole enam uudiseks kellelegi. Nähtavad käitumishäired nagu sundkäitumine või häiritud impulsikontroll emotsioonide juhtimise mõistes, usalduslike suhete loomise raskused ning kehvad suhted vanematega on selles nime- kirjas jäämäe tipp. Lapsed ja noored võõrduvad näost näkku suhtlusest, kuna see tekitab neis ebakindlust, mis omakorda tõstab emotsionaalset ärevust ja viib raskemate meeleoluhäireteni (motivatsiooni- ja ener- giapuudus, keskendumisraskused). Rahulolematus iseendaga toob kaa- sa olukorra, kus noored joondavad ennast suures osas teistele meeldi- mise järgi ning nende enesehinnang sõltub sellest, mida neist arvavad teised. Võiks öelda, et see on praegusele kultuurikeskkonnale iseloomu- lik edukultus ning kommertskultuuri võidukäik, millesse on kaasatud nii pered, kodud kui ka muud ühiskonna osad.
Kesksete mõjuteguritena laste kasvukeskkonna arengus toodi vastajate poolt välja mitmeid aspekte, millest esikohal oli laste puhul vanemate ja perekonnaliikmete vanemlike oskuste olulisus. Selles omakorda on võtmekohaks vanemate omavahelised suhted ja nende kvaliteet ning suhted laste ja vanemate vahel, mis väljenduvad vanemate oskuses ja valmisolekus lapsi kuulata, et säiliks omavaheline usalduslikkus, tähelepanu ning kohalolek. Kiires elutempos on tavaline, et omavaheline
 Märka last / mai 2021
25


   23   24   25   26   27