Page 35 - Targalt internetis erinumber 2021
P. 35

 kes viib need õigesse klassi, et veebiõpetaja saaks lihtsalt lastele öelda, et ülesanded on riiulil ja need võib välja jagada. Samuti on olemas igal veebiõpetajal kontaktisik, kes vajadusel nihkunud kaamera paika sätib või muudmoodi abistab. Selliselt õpetamist alustades oli suurimaks hir- muks see, kuidas lapsed suhtuvad õpetajasse, kes on ekraanil ja mitte klassis kohal. Kas nad ikka võtavad teda tõsiselt ja osalevad aktiivselt õppetöös? Meie kogemus on aga näidanud, et praeguse põlvkonna jaoks ei ole mingi probleem suhelda õpetajaga, kes ei ole klassis füüsiliselt kohal. Kui õppekeskkond on iga päev olnud õppijakeskne ning õpilastel
on olemas arusaam õppi- misest, siis õpetaja füüsi- line puudumine ei takista õppetöö jätkamist. Pigem
annab see võimaluse veelgi suuremat tähe- lepanu pöörata õpilaste enesejuhitud õppimisele.
Tänaseks oleme üles ehitanud võimalikult vähest välist sekkumist vajava süsteemi, kus
õpetaja siseneb ise oma koduarvutist kooliõpe- taja arvutisse, kasu- tades Chrome Remote
Desktop’i pistikprog- rammi. Ta käivitab sealt ise oma videosilla ja sätib heli paika. See-
järel ühendab ennast kodust samasse vide- osse. Praegu vajab õpetaja kohapealset abi vaid projektori sisselülitamisega, aga
seda saab teha näiteks ka mõni õpilane. Ka vahetunnis avavad õpilased aknad rõõmuga ise, kui neile vaid meelde tuletada.
 Märka last / Targalt internetis erinumber 2021
35

   33   34   35   36   37