Page 34 - Targalt internetis erinumber 2021
P. 34

  paindlik ja õpetaja saab last sülearvutiga liigutada sinna, kuhu vaja. Näiteks panna ta kasvõi oma tavalisse pinki „istuma“, või viia rühma juurde rühmatööd tegema. Teiseks on see turvaline, sest nii ei unusta õpetaja veebikõne kogemata tööle. Sülearvuti kaas suletakse nagunii tunni lõpus ja kõne katkeb igal juhul.
Muidugi on ka lubatud, et sõltuvalt aine spetsiifikast annab õpetaja lihtsalt kirjalikud juhised ja iseseisva töö ning lepib personaalse juhen- damise aja lapsega kokku. Praktika on aga näidanud, et kõigi jaoks on lihtsam, kui laps saab tunnist osa kohal olles.
Lapsi, kes on terviseameti otsusega distant- sõppel, ei märgita koolis
puudujaks, sest ta osaleb
õppetöös. Kasu sellisest
tundide korraldusest saa- vad ennekõike õpilased, kes mingil teisel põhjusel on sunnitud koolist eemal ole- ma (treeninglaager, haiges- tumine), sest selliste laste vanematega oleme sõlmi- nud kokkuleppeid ja andnud lapsele võimaluse osaleda juhendatud õppes.
Õpetaja on kodus ja suurem osa õpilasi klassiruumis
Terviseameti otsusega ene- seisolatsiooni jäänud õpetaja peab ise oma tunde veebi- kõne vahendusel, klassiruu- mis tal lisaõpetajat enamasti ei ole (v.a 1.–2. klass). Klassis on kokku lepitud, kellele saata materjalid paljundamiseks ja
 34
Märka last / Targalt internetis erinumber 2021

   32   33   34   35   36