Page 49 - Märka last ajakiri - sügis 2021
P. 49

     konto privaatseks, kuidas teavitada probleemide korral keskkonda jne. Kasulik on ka õpilasi suunata harjutuste juurde, mis aitavad neil mõis- ta, mida on oluline enne oma postituse tegemist läbi mõelda: „Mõtle oma postituste peale“ ja „Mõtle oma internetikontaktide peale“.
Ka internetis jääb igast teost jälg
Enamasti ei tee lapsed ja noored vahet digi- ja tavasuhtlusel. Erine- vused on olemas ja neid tuleb arvestada. Info, mida digimaailmas enda kohta jagatakse, võib jõuda ootamatult kiiresti palju suurema hulga inimesteni kui silmast silma suhtlemisel, sealhulgas võhivõõrasteni. Lisaks tuleb alati arvesse võtta, millist täiesti ettearvamatut mõju võib saadetud tekst või salvestus saajale põhjustada. Ka võib arvutis või nutivahendis suheldes tekkida väär tunne oma absoluutsest anonüüm- susest, mis tekitab soovi kasutada digisuhtluses rohkem vulgaarsusi ja äärmuslikku kõnepruuki kui suhtlemisel näost näkku. Tegelikult see nii ei ole, sest internetis jääb igast teost jälg. Nii on võimalik tõestada, kes kellele liiga tegi jne.
Kui tegu on kiusamise, sh küberkiusamisega, siis peaks selle lõpeta- miseks toimuvast alati kellelegi rääkima, kas lähedasele, õpetajale, sõbrale. Küberkiusamise käsitlemiseks koolis oleme loonud kaks tun- nikava - „Küberkiusamine I“ ja „Küberkiusamine II“ - ning lisanud noorte veebilehele infot, kuidas seda ära tunda ning niisugusel korral käituda. Teemat klassis arutades tuleks rõhutada, et küberkiusamise märkami- sel ei või jääda kõrvalseisjaks, vaid sellest kohe teada anda. Eriti tuleb olla toeks juhul, kui ohver on tuttav, näiteks klassikaaslane. Sel teemal soovitame mängida õpilastega kaardimängu „Suurim julgus“ (kaardid), kus õpetatakse hindama ja lahendama erinevaid situatsioone. Laste ja noortega saab käsitletu kinnituseks teha plakatid internetis hea käitu- mise juhistega.
Veebilehelt www.targaltinternetis.ee leiate ka muid õppe- ja teavitusma- terjale, mis on abiks turvalise ja tervisliku internetikasutuse käsitle- miseks koolitunnis ning aitavad ennetada kiusamiskäitumist internetis.
" Me kõik saame kaasa aidata sellele, et kiusamist oleks vähem!
Märka last / sügis 2021
 49   47   48   49   50   51