Page 40 - Märka last ajakiri - sügis 2021
P. 40

  Järeleandvat käitumisstiili kasutavate täiskasvanute väljendus- viis on ebaselge, neil on raske esitada konkreetseid nõudmisi, sõlmi- da kokkuleppeid ja jälgida nendest kinnipidamist. Kuigi püütakse jääda igas suhteolukorras mõistvaks ja käituda toetavalt, võib järeleandvatel täiskasvanutel tekkida raskusi end selgelt väljendada, lapsi kaitsta ja jääda oma nõudmistes järjekindlaks.
Selline käitumisstiil põhjustab lastes rahutust ja ebakindlustust, sest neil puudub kindel teadmine, kuidas täiskasvanu võib millelegi reageerida.
Ükskõikset käitumisstiili kasutavad täiskasvanud tunnevad positiivsete suhete ülesehitamise vastu kasinat huvi. Nad on normide, nõudmiste ja kaitse pakku- mise osas vähe kohalolevad ning hajuva tähelepanuga selle vastu, kuidas lastel
läheb või mida nad teevad.
Selliste täiskasvanutega tihedalt kokku puutuvatel lastel võib esi- neda positiivsete suhete loomisel probleeme. Nad ei pruugi omanda- da oskust hilisemas vanuses teiste inimeste sõnumeid vastu võtta ja nõudmisi täita.
Autoritaarset käitumisstiili kasuta-
vad täiskasvanud ei võta laste sei-
sukohti ja arvamusi arvesse. Neil on vajadus omada igakülgset kontrolli
ja seada kindlaid raame, mis ei arves-
ta vastaspoole seisukohti. Autoritaarsete täiskasvanute mõjukuses on rohkem külmust kui soojust. Taoline suhtluslaad võib lastes põh- justada suurenenud agressiooni ja vastuseisu.
  40
Märka last / sügis 2021   38   39   40   41   42