Page 41 - Märka last ajakiri - sügis 2021
P. 41

 Just niisuguse käitumisstiili tulemusel tekivad kinnise olekuga nn “nähtamatud“ lapsed.
Neist neljast käitumisstiilist soovitab programm „Kiusamiseks vabaks!“ esimest. Kõige paremini suudab just autoriteetne täiskasvanu edendada lasterühma heaolu ja positiivsete suhete kujunemist, sest arvestab nii laste kui ka täiskasvanute vajadusi ja õiguseid.
Uuringud näitavad, et autoritaarses keskkonnas, kus on palju pingeid ja pahandamisi, kujuneb lastes pikemas perspektiivis välja maailm, kus tuntakse häbi, hirmu ja stressi. Selline keskkond võib soodusta- da ja provotseerida ka kiusamist. Et lapsed oma käitumist muudaksid, tuleb täiskasvanutel sagedase taplemise asemel keskenduda laste tar-
vete nägemisele ja tunnustamisele. Isegi kui pole võimalik nende kõiki vajadusi täita, aitab toetav hoiak kaasa positiivse keskkonna loomi- sele. Siit edasi on hõlpsam innustada lapsi teistmoodi reageerima
ja hoolitseda selle eest, et nad tunneksid ennast hinnatuna.
Analüüsiülesanne õpetajatele ja lapsevanematele
* Mõtisklege selle üle, missuguse käitumisstiili poole Teie kaldute stressiolukorras, kui „tass on pooltühi“ või lausa „tühi“?
* Missugust abi vajaksite kolleegidelt või oma lähedastelt, et tulla tagasi autoriteetse käitumisstiili juurde?
* Kelle poole ja mismoodi end väljendades pöörduda, kui vajate abi? Kuidas olete ise valmis teisi aitama?
 *
soovite. Kuidas ning millal sellist kokkulepet sõlmida?
Koostage plaan, kellelt ja missugust tuge stressiolukorras
Märka last / sügis 2021
41

   39   40   41   42   43