Page 38 - Märka last ajakiri - sügis 2021
P. 38

 Õpetaja käitumisstiil mõjutab
lastevahelisi suhteid Merit Lage
Programmi „Kiusamisest vabaks!“ koolitaja
" Selles artiklis tuleb „õpetaja“ ühisnimetuse
all juttu nii lasteaia- kui kooliõpetajatest, aga lisaks kõigist neist täiskasvanutest, kes oma tööl
lastega kokku puutuvad: kokatädid, õpetajaabid, raamatukoguhoidjad, direktorid jt.
Suurte inimeste käitumine mõjutab lastevahelisi suhteid kas kiusamiskäi- tumist ennetavalt või hoopis seda provotseerivalt.
Täiskasvanute kasvatus- ja käitumisstiilid saab jagada nelja gruppi kahe omaduse alusel. Niisuguse jaotuse töötas algselt välja kliiniline ja arengupsühholoog ning uurija Diana Blumberg Baumrind, käsitledes vanemlusstiile. Ajapikku on neid täiendatud ja laiendatud. Selline jao- tusmudel annab hea aluse enese käitumise analüüsimiseks kas üksi või koos kolleegidega.
Joonisel on Norra õpetaja Pål Rolandi käsitlus täiskasvanute käitumis- stiilidest, mida kõik programmi „Kiusamisest vabaks!“ kasutajad tea- vad: seda tutvustab programmi käsiraamat.
Mudeli aluseks on kaks telge, kus kõrge tähendab sooja ja hoolivat suh- tumist ning madal külma, ükskõikset või lausa hoolimatut suhtumist:
* vastutus- ja kaitsetelg näitab täiskasvanu vastutuse võtmise ja laste kaitstuse määra;
* suhtetelg näitab lastesse suhtumise määra.
 38
Märka last / sügis 2021

   36   37   38   39   40