Page 34 - Märka last november 2021
P. 34

   34
Märka Last / november 2021
või tema vara ohustab vanema hooldusõiguse kuritarvitamine, lapse hooletusse jätmine, vanemate suutmatus täita oma kohustusi või kolmanda isiku käitumine ja kui vanemad ei soovi või ei ole võime- lised ohtu ära hoidma, rakendab kohus ohu ärahoidmiseks vajalikke abinõusid, muu hulgas käesoleva paragrahvi lõikes 3 ning käesoleva seaduse §-des 135 ja 136 loetletuid.
Vastavalt PKS § 134 lg 3 võib kohus lapse heaolu ohustamise korral teha vanema asemel lapse kohta hooldusõigusest tulenevaid otsuseid, teha hoiatusi ja ettekirjutusi ning kehtestada keelde, samuti kohustada vanemaid järgima kohtu määratud asutuse hooldusjuhiseid. Kohus võib isiku- või varahooldusõigust piirata teatavate toimingute või teatavat liiki toimingute tegemise keelamisega.
Lapse võõrandamise juhtumite puhul on määravaks asjaolu, et laps elab igapäevaselt selle vanema mõjusfääris, kelle teadlik käitumine kahjust- ab lapse ja lahus elava vanema suhet. Laps on paratamatult tugevamalt seotud selle vanema arvamuse ja hoiakutega, kellega ta igapäevaselt koos elab. Mida kauem kestab olukord, kus lapse ja lahus elava vanema suhe on takistatud, seda suurem kahju tekib sellest lapsele ja tema suhtele teise vanemaga.
Selleks, et tagada lapse ja lahus elava vanema suhtlusõigus ning ära hoida lapse võõrandamist oma teisest vanemast, on kohtul võimalik rakendada erinevaid meetmeid. Esiteks on kohtul võimalik määrata lapse ja vanema suhtluse korraldamiseks erieestkostja ja piirata lapse- ga koos elava vanema otsustusõigust suhtluse korraldamise küsimu- ses. Teiseks on kohtul võimalik otsustada, et lapse elukoht saab olema edaspidi selle vanema juures, kellega laps ei ole saanud koos olla. Kol- mandaks on kohtul võimalik lapsega kooselava vanema hooldusõigust piirata või muuta selliselt, et lapse hooldusõigus antakse täielikult üle teisele vanemale. Kohtupraktikas on leitud, et kuigi lapsele tin- gib hooldusõiguse üleandmine tõenäoliselt lühiajaliselt negatiiv- seid emotsioone, kaalub lahus elava vanemaga suhete taastamise pikaajaline mõju selle üles.

   32   33   34   35   36