Page 28 - Märka last november 2021
P. 28

 on tagatud lapsendamisest puudutatud laste informatsioonilise ene- semääramisega seotud õigus teada oma päritolu.
Perekonnaseaduses sätestatud lapsendamissaladuse eesmärk on kaitsta lapsendaja ja lapse eraelu bioloogilise vanema sekkumise eest ja vastupidi ning kõiki kolme osalist kolmandate isikute sekkumise ja diskrimineerimise eest. Tõekspidamine, et teadmatus lapsendamisest kaitseb last, on aga asen-
dumas arusaamaga, et lapse enesemääramisõigu- sest tulenevalt on tal õigus teada lapsendamisest ning see võimaldab tal luua tegelikel asjaoludel põhineva minapildi.
Kõige olulisem on lapsendamissaladuse tead- mine lapsendatule kui lapsendamisest pea- miselt puudutatule. ÜRO lapse õiguste komi- tee on soovitanud öelda lapsele sobivas eas ja arengutasemel, et ta on lapsendatud, ning tagada talle ligipääs päritoluandmetele mitte hiljem kui täisikka jõudmisel.
Ent ka sama sünnipere teiste laste täielik teadmatus õe või venna lapsendamisest rikuks nende õigust eraelu puutumatusele. Vähima- na peaks laps teadma, et tema õde või vend on lapsendatud.
Ennekõike on vanemate või eestkostjate ülesanne
rääkida lastele lapsendamisest, nende päritolust ja
bioloogiliste õdede-vendade olemasolust. Asjakohane on
vanemliku autonoomia austamine, et vanem tunneb oma
last kõige paremini ja seega oskab ka hinnata, millal ja kuidas
talle lapsendamisest rääkida. Tänaste lapsendajate hulgas on juur- dumas arusaam, et lapsega avameelselt lapsendamisest rääkimine loob peres ausad ja usalduslikud suhted.
 28
Märka Last / november 2021


   26   27   28   29   30