Page 6 - Targalt internetis erinumber 2021
P. 6

 võimalikku valeinfot ära tunda. Ka selles ajakirjas Märka Last käsitlevad seda teemat mitmed artiklid.
9. veebruaril, turvalise interneti päeval korraldavad Lastekaitse Liit, Harno ja TalTech veebikonverentsi „Infoühiskond, eetika ja vastutus“, mille esimene osa keskendub eetilistele küsimustele internetikasutuses ning teise osa fookuses on valein-
formatsioon, sellega seonduvad probleemid ja küsimus, kuidas harida noort vastutustundlikuks infoühiskonna liikmeks.
Jaanuaris tegime lasteaedadele, koolidele ja noortekeskustele juba traditsiooniks saanud üleskutse turvalise interneti päeva tähista- miseks. Selleks korraldame veeb- ruaris lastele ja noortele ning koos nendega interneti- ja nutivahendi- te kasutamisega seotud teemade üle arutamiseks vahvaid üritusi. Seekord kaasasime ka raamatu- kogusid. Heade ideede saamiseks panime kokku „Turvalise internet päeva tähistamise inspiratsiooni- kogumiku 2021“, kuhu koonda- sime uuemad teavitusmaterjalid ning huvitavamad ettevõtmised. Lasteaiad, koolid, noortekeskused, huviringid ja raamatukogud, kes on oma turvalise interneti päeva või nädala üritustest teada and- nud, kantakse Eesti kaardile.
Kõikidel 4.–12. klasside õpilastel on võimalus veebruarikuu jooksul
  6
Märka last / Targalt internetis erinumber 2021
   4   5   6   7   8