Page 57 - Targalt internetis erinumber 2021
P. 57

  Laste seksuaalse väärkohtlemise vastane töö nõuab erinevaid meetmeid ning tihedat siseriiklikku ja rahvusvahelist koostööd nii õiguskaitseasu- tuste kui ka interneti teenuste pakkujatega. MTÜ Lastekaitse Liit pakub tasuta veebipõhist teenust www.vihjeliin.ee, kuhu saab anonüümselt ilma oma isikuandmeid edastamata anda infot internetis levivast laste seksuaalset väärkohtlemist esitavast materjalist. Teate saab veebilehel asuva vormi kaudu edastada igaüks, kes on internetis märganud taolise sisuga fotot või videot.
Üle maailma on taoline vihjeliin 42 riigis, kes kõik koostöös õiguskait- seasutuste ja interneti teenuste pakkujatega annavad oma panuse laste õigusi rikkuva materjali eemaldamisele internetist. Aastal 2019 ana- lüüsisid erinevad vihjeliinid üle maailma 456 055 pilti ja videot, millest 320 672 sisaldas laste seksuaalset väärkohtlemist. 91% ohvritest olid tüdrukud ning 92% olid nooremad kui 13 aastat (INHOPE, 2019). Koos- töös politsei ja interneti teenuste pakkujatega eemaldati need pildid ja videod internetist. Eesti vihjeliin sai eelmisel aastal 553 teadet, millest 132 sisaldas laste seksuaalset väärkohtlemist.
Igal lapsel on õigus vägivallavabale lapsepõlvele. Reageeri, kui märkad!
               Märka last / Targalt internetis erinumber 2021
57


   55   56   57   58   59