Page 56 - Targalt internetis erinumber 2021
P. 56

       Kui märkad veebis laste seksuaalset väärkohtlemist, siis anna sellest teada vihjeliinile
   Malle Hallimäe
Vihjeliini projektijuht MTÜ Lastekaitse Liit
   Lapse seksuaalne väärkohtlemine on lapse heaolu, tervist ja arengut kahjustav tegu, mis jätab jälje kogu eluks. Seksuaal- ne väärkohtlemine on lapse kaasamine seksuaalsesse tegevusse, mille sisust ta ei saa täielikult aru, millele ta ei ole võimeline andma adekvaatset nõusolekut, ning mis astub üle seadustest või ühiskonna sotsiaalsetest normidest1. Väärkohtlemine ei eelda kehalist kontakti ja selle kahjulik mõju ei olene üksnes kehalisest kontaktist.
Digitehnoloogia ja internet on lihtsustanud laste seksuaalse väärkoht- lemise jäädvustamist, levitamist ja selle kättesaadavust. Selline tegevus rikub lapse õigusi ja on seadusega keelatud. Taolise materjali valmis- tamiseks kasutatud laps on ohver, kelle tervist ja väärikust on julmalt kuritarvitatud. Kahjuks tähendab videote ja piltide veebis ringlemine lapse seksuaalset väärkohtlemist üha uuesti ja uuesti. Samuti esineb risk, et laste seksuaalset väärkohtlemist esitavat pildimaterjali fan- taasiate rahuldamiseks tarbiv täiskasvanu võib säärase käitumise üle kanda ka reaalsusesse. Seetõttu on oluline tõkestada internetis sellise sisuga materjali levikut.
1 http://www.kriminaalpoliitika.ee/sites/krimipoliitika/files/elfinder/dokumendid/laste_ja_ noorte_seksuaalse_vaarkohtlemise_leviku_uuring_2015_0.pdf; vt Butchart et al. 2006
          56
Märka last / Targalt internetis erinumber 2021   54   55   56   57   58