Page 42 - Targalt internetis erinumber 2021
P. 42

 „Täna tule kooli ja lahenda ülesanne tahvlile, homme selgita seda lahen- duskäiku videokõne vahendusel ning kuidas me Sinu teadmisi hindama hakkame, seda näitab homne päev.“ Arusaamatused, hirm ja teadma- tus tuleviku ees – kas ma saan ikka selle kõigega hakkama? Need küsi- mused kindlasti olid ja on peas kõlamas paljudel õpilastel.
Telia korraldas koostöös Lastekaitse Liidu ja Haridus- ja Noorteametiga eelmise aasta kevadel Laste Nõuandva Paneeli uuringu, mis avas meile päris hästi, millisel moel kohandusid õpilased distantsõppega eriolu- korra ajal. Kui tulemused ühte lausesse kokku võtta, siis jäägu kõla- ma iseseisva töö ja ekraani taga veedetud aja hüppeline kasv, vähene liikumine ning õppimiseks kulunud tundide kandumine hilisõhtusse. Loomulikult tuli välja ka palju positiivseid aspekte – noored on distants- õppega üldjoontes rahul, õppimiseks on olemas vajalikud digivahendid ning isegi söömine on läinud mitmekesisemaks ning uni pikemaks.
Ometigi paneb mind tõsiselt mõtlema selle nimekirja esimene pool – noored on oma ülesannete ning muredega rohkem üksi. See on ju mõistetav, sest ka nende tugi – õpetajad ja vanemad – on pidanud kohanema, rohkem tööd tegema ning pingutama.
Samas me elame digiriigis, mis loob palju võimalusi uute õppevor- mide ning -süsteemide loomiseks, millest me oleme saanud kasu ka varasemalt ning milleta me ei saaks täna haridust üldse omandada. Ometi, kui meil on kasutuses mitmekülgsed platvormid, sealhulgas sot- siaalmeedia, siis kas me oskame nende kanalite kaudu noori piisavalt märgata ning mõista.
Üldist toimetulekut käsitlenud Tallinna Ülikooli uuringu põhjal vajas umbes kolmandik peresid ja lapsi rohkem märkamist, toetamist ja tuge. Eriti on soovitatud lisatähelepanu pöörata 7.–9. klassi õpilastele. Olulisena tuli välja ka vajadus suurendada õpetamises ja õppimises tähelepanu planeerimisele. Ka PISA uuringu tulemused on rõhutanud vajadust pöörata Eesti koolides tähelepanu õhkkonna parandamisele: kogukonnatunde kasvatamisele, koostööle õpilaste vahel ja sellele, et õpilased võiksid rohkem tunda, et nende õpetajad hoolivad nende käe- käigust ja on abistavad.
Nii Telia üldisest missioonist kui ka praegusest olukorrast tingituna otsisime väga pikalt digitaalset lahendust, mis aitaks ennetada koolis
 42
Märka last / Targalt internetis erinumber 2021
 


   40   41   42   43   44