Page 31 - Targalt internetis erinumber 2021
P. 31

 ükski uuring tänaseni kinnita- nud, et tehnika oleks halb. Hal- bu otsuseid tehnikaga seoses teevad ikkagi inimesed. See- ga, ainuke loogiline järel- dus on, et depressiivne laps vilistas õpetaja paku- tud tunniteemadele ning salamisi silitas süles oma nutiseadet. Ohuks on ka see, et otsuseid koolikonteksti digiõppes parandada võidakse teha nišinäidete põhjal, kõiki-
dele.
Sõnastaksin ümber saadud
uuringutulemused:
* Koolis õpilaste ja õpetajate omava- heline silmast silma suhtlus ja õpitava läbikirjutamine annab paremad tulemused, kui seda teha ainult digivahendite kaasabil. OECD nendib, et paremad tulemused on seotud pigem traditsioonilise õppe kasutamisega, sest e-õp- pes pole vajalikke sobilikke aktiivõppe meetodeid piisa-
valt katsetatud ja kasutusele võetud;
* Õpilased, kes väidavad, et nad kasutavad tehnoloogiat päevas kuni 6 tundi või päevas alla 12 tunni, saavad koolis paremini hakkama ja neil esineb vähem psühholoogilisi probleeme. Probleemide põhjus-seosed ei ole veel piisavalt välja selgitatud;
* Õpetajate pädevusel on tänapäeval kandev roll, see ei ole digivahendite tulekuga vähenenud – pigem on vastutus kasvanud. Õppimist ja õpitegevusi tuleb varasemast enam mõtestada ning leida võimalusi sügavalt õppimise situatsioonide loomiseks.
Märka last / Targalt internetis erinumber 2021
31

   29   30   31   32   33