Page 28 - Targalt internetis erinumber 2021
P. 28

  28
Märka last / Targalt internetis erinumber 2021
õpilased ise teavitaks nooremaid, sest meie, täiskasvanud, lihtsalt ei külastagi neid mängu- ja videokohti, kus ohud valitsevad.
Heidi Paju jaoks oli üllatavaks netikirjade ja sõnumite näidete esitamine seda seetõttu, et ta pidas sellist tüüpi valede levitamist vanamoodsaks ja eeldas, et suhtluse liikumisel kiirsõnumite ja piltide vahetamise plat- vormile on muutunud ka valede levimise formaat.
Maidu Varik leidis, et õnnestunumateks võib pidada neid töid, kus valed või valele kallutamised olid leitud just noorte endiga seotud valdkonda- des või vahendites, mida nad kasutavad (TikTok, arvutimängud, tasuta auhinnad, kiirtoit jms).
Maidu Varik lisas, et mõni töö näitas, et vale võib sündida ka tõeseid fakte reastades ‒ kui neile anda sobiv kontekst või tähelepanu kõi- ge olulisemalt kõrvale juhtida. Jääb loota, et osalejad jätkavad valede jahtimist, nii et demagoogidel, populistidel ja libateadmiste levitajail vähem jüngreid oleks!
Heidi Paju rõhutab kokkuvõtteks seda, et meie noored on nupukamad ja analüütilisemad, kui oskame arvata. Nii vanemad kui ka õpetajad võik- sid internetis levivate valede tuvastamisel seda ekspertiisi ära kasutada ja julgustada õppijaid omavahel valede avastamise ja vältimise teemal suhtlema, nt kaasata vanemate klasside õpilasi noorematega rääkima vms.
Kuidas edasi?
Võistlustöödest inspireerituna sünnib peagi õppematerjal, mis on mõeldud nii õppetöös kasutamiseks kui ka iseseisvaks läbimi- seks. Sihtrühmaks on õpetajad, noored, lapsevanemad ja kõik teised huvilised. Materjal koosneb selgitavatest tekstidest, viide- test kasulikule materjalile ja enesekontrollitestidest.
Valede jahi konkurss on innustanud meid liikuma teemaga edasi. Pla- neerime koostada leidudest, võttes juurde ka ekspertide kommentaare, noori kõnetavate valede käsiraamatu koolile ja kodule; koostame mitu aktiivõpet toetavat e-testi ja eri teemade selgitamiseks loome videoid ja tunnikavasid. Samamoodi võtavad teadlased õpilaste esitatud tööd lisauurimise alla ning arendavad nendest välja erinevaid mustreid, mida

   26   27   28   29   30