Page 3 - Märka last ajakiri - sügis 2021
P. 3

 Väikeste sammude jõud
Varje Ojala
Juhatuse liige
MTÜ Lastekaitse Liit
Sallivus, austus, hoolivus ja julgus – neli lihtsat sõna, milles on peidus väga palju. Neid väärtusi endas kandes ja nende järgi elades on meie kõigi elu sõbralikum ja helgem.
Nii on ka Lastekaitse Liidu „Kiusamisest vabaks!“ programm üles ehi- tatud just nendele olulistele väärtustele, millele tuginedes on võimalik saavutada kiusamist ennetav käitumiskultuur: lapsed suhtuvad ükstei- sesse sallivalt, austavalt, hoolivad kaaslasest ja sekkuvad kiusamise korral, julgedes kaitsta kaaslast, kes seda ise ei suuda.
Kiusamise ennetamine ei saa olla ühekordne südametunnistusele koputamise aktsioon. Pigem on see kindla sihiga järjekindel protsess, millesse on kaasatud nii kogu koolipere - õpilased, õpetaja, koolitööta- jad, lapsevanemad - kui ka lapse perekond ja sõbrad ning miks mitte terve kogukond, kus märgatakse.
Kui räägime ükskõik millisest kiusamisest kas laste või täiskasvanute hulgas, ei saa üle ega ümber vastutuse võtmisest ja kodanikujulgusest. Ma usun, et igaüks meist saab märgata, enda ümber toimuvat tähele panna ja ülekohtu korral sekkuda. Igaühest sõltub, millised käitumis- ja suhtlemismustrid on meie juuresolekul aktsepteeritud ning millised mitte. Igaüks meist saab ja suudab anda endapoolse panuse, mille tulemusel saab kokku palju ning esile kutsuda põhimõttelise muutuse.
    Märka last / sügis 2021
3

























































































   1   2   3   4   5