Page 4 - Märka last november 2021
P. 4

  4
Märka Last / november 2021
Igale lapsele on vajalik ja tähtis üles kasvada perekonnas. Vanematel tuleb esmase kohustusena last hoida ja kaitsta ning tagada tema eako- hane ja igakülgne areng.
Just õigusele kasvada perekonnas keskendub ka Lastekaitse Liidu selle aasta fookusteema. Meie ühiskonnas leidub erinevaid peremudeleid. Üks nendest on hoolduspere, mis pakub kaitset ja hoolt lastele, kellel ei ole võimalik elada oma bioloogiliste vanematega, tagades neile kas- vamiseks turvalist keskkonda.
Saamaks teada hooldusperedes elavate laste osalemiskogemusi nende elu puudutavates otsustes viis Lastekaitse Liit sellel aastal läbi uuringu, mille sihtgrupiks olid 10–16-aastased hooldusperedes või asendusko- dudes (sh perekodudes) kasvavad lapsed. Uuringust räägime lähe- malt käesolevas Märka Last erinumbris, mis ongi seekord pühendatud eelkõige asendushooldusega seonduvatele teemadele. Uuringu raporti tutvustus ja uuringust selgunud teemade avamine toimub Lastekaitse Liidu traditsioonilisel aastakonverentsil, 18. novembril, millel on võima- lik osaleda veebi vahendusel.
Olete kõik oodatud.
" Soovin kõigile helget lapse õiguste kuud ja teeme nii, et iga laps teaks, et ta on IME!
   2   3   4   5   6