Page 24 - Targalt internetis erinumber 2021
P. 24

 2
24
4
M
gib siin asjaolu, et eestlase jaoks negatiivne ja halb on sageli esile tõstetum ning seda märgatakse rohkem
kui positiivset või head.
Märgiline on asjaolu, et inimesed väljenda- vad ennast tihti sotsiaalmeedia vahendu- sel tunduvalt vastikumalt, kui nad näost näkku suheldes julgeksid. Vahetu suht-
luse puudumine koos anonüümsust tagava kasutajanimega tekitavad julgust ja panevad aluse ebainim- likule eneseteostusele. Siinkohal on oluline mõista, et käitumine näiteks tänavapildis ja veebis ei tohiks olla erinev. Kui me hakka- me käituma tänaval ühte moodi
ja veebis teist moodi, siis me liht- salt lõhestame enda isiksust ning tekitame juurde psühholoogilisi probleeme, mille all kannatavad omakorda edasised põlvkonnad.
Ühiskonnana peame õppima väärtustama positiivset ning selle kaudu paraneb tasapisi ka muu. Hea eeskuju leidmine võib digiajas- tul parajalt keeruline olla, muuhul- gas pole kahjuks kuigi palju sobivaid näiteid võtta ka rohkesti pildis oleva- te poliitikute ridadest.
Laulukaare all näime esmapilgul päris ühtse rahvana. Teen ettepaneku ürita- da olla sama ühtne ka küberruumis. Hea eeskuju puudumisel ei jää üle muud, kui olla ise heaks eeskujuks.
Mä
är
r
k
ka
a
l
la
a
s
s
t
t/
/T
Ta
a
r
rg
g
a
a
l
lt
ti
in
n
t
t
e
er
r
n
n
e
e
t
ti
is
se
er
r
i
in
nu
um
m
b
be
er
r2
20
02
2
1
1

































   22   23   24   25   26