Page 31 - Märka last november 2021
P. 31

muutunud vaenulikuks.
Laura väitis, et ta ei takista kuidagi lapse ja isa suhtlust, kuid laps lihtsalt ei soovi enam isa juurde minna ja kardab teda. Laura tegi Mar- gusele ettepaneku rohkem Nelliga mitte ühendust võtta. Nelli pidi olema rõõmus laps ja saama koolis suurepäraselt hakkama, mistõttu ei peaks Margus Nelli heaolu pärast enam muretsema.
Kirjeldatud juhtumi puhul on tegemist lapse võõrandamisega oma lahus elavast vanemast.
" Võõrandamist defineeritakse kui lapsega kooselava vanema käitumist, mille eesmärgiks on kahjustada lapse ja lahus elava vanema suhet selliselt, et laps enam teise vanemaga suhelda ei soovi. Lapse võõrandamine oma teisest vanemast on lapse vastane vaimne vägivald,
mis kahjustab lapse heaolu ja arengut. Võõrandamise mõju lapsele peetakse samaväärseks seksuaalse väärkohtlemisega.
Millised on vanema/kohtu võimalused lapse ja vanema suhte taasta- miseks, olukorras, kus laps ei soovi oma lahus elava vanemaga suhelda ilma objektiivse põhjuseta?
Euroopa Inimõiguste Konventsiooni artiklist 8 tuleb riigile kohustus tagada lapse ja vanema suhte kaitse. Perekonnaseaduse (PKS) § 143 lg 1 näeb ette, et lapsel on õigus isiklikult suhelda mõlema vanema- ga ja mõlemal vanemal on õigus ja kohustus isiklikult suhelda oma lapsega. Riigikohus on korduvalt rõhutanud, et suhtluskorra eesmärgiks on tagada lapsele võimalus tunda lahus elavat vanemat ja säilitada temaga lähedased suhted. Riigi kohustus on võtta tarvitusele kõik efektiivsed meetmed, et tagada lapse ja vanema suhtlusõiguse realiseerumine.
   Märka Last / november 2021
31


   29   30   31   32   33