Page 3 - Märka last ajakiri - mai 2021
P. 3

  Lapsed kui ühiskonnas toimuva ausad peeglid ja reageerijad
Varje Ojala
Juhatuse liige
MTÜ Lastekaitse Liit
Üks mu tuttav vandeadvokaat armastab öelda, et enamik prob- leeme, alustades väikestest arusaamatustest kuni tõsiste kohtuvaidlusteni välja, on oma olemuselt ja sisult kommunikat- siooniprobleemid. Samamoodi väidavad organisatsiooniteooriad, et organisatsioonikultuur ja sellest tulenevalt omavaheline kom- munikatsioon on võtmetähtsusega. Nii pole tegelikult üllatav, et ka kiusamise fenomeni tegelike põhjuste viimaste aastate uurin- gud näitavad, et kiusamine ei tulenegi lapse konkreetsest isikust, vaid oleneb hoopis lasterühma seesmisest suhtlemiskultuurist.
Käesolevas Märka Last numbris kirjutavad meie „Kiusamisest vabaks!” programmi koordinaatorid: “Täiskasvanuna – olgu lapsevanema, õpeta- ja või huviringi juhendajana - olete laste sotsiaalsete ja emotsionaal- sete oskuste kujunemisel oluliseks eeskujuks. Olge ise see muutus, mida soovite lastes näha.”
Ma laiendaksin kogu seda temaatikat lastekollektiivist ühiskonda, kuna sageli on lapsed ühiskonnas toimuva ausad peeglid ja reageerijad, ajal, kui täiskasvanute maailmas toimivad täpselt samad loogikad, seda lihtsalt keerulisemal ning sageli varjatud kujul.
Teinekord leian end imestamast ja imetlemast, kuidas väikelapsed riidu lähevad, natuke aega turris on, ent seejärel kenasti lahenduse leia- vad ning taas ära lepivad. Täiskasvanute keelde tõlgituna räägime
    Märka last / mai 2021
3

   1   2   3   4   5